top of page

מה כדאי לעשות בלבנה מלאה

 • ליישם תכניות.

 • למדוט.

 • זמן הודיה על היש.

 • לשהות במים.

 • לנקות את הבית.

 • לסדר מחדש את הבית.

 • אמבט ירח- לשבת תחת הלבנה המלאה ולספוג את האור שלה.

 • לשים לב לחלומות ולרשום אותם.

 • לסיים פרויקטים או קשרים שצריכים להסתיים.

 • לבקש משאלה.

 • לעשות אהבה לאור הלבנה.

 • לחגוג את החיים.

 • להסתפר, להתחדש.

 • לשהות במקום בו אפשר לראות כוכבים.

 • להוציא את הקריסטלים החוצה ללילה כדי לספוג את אור הלבנה המלאה.

bottom of page